Để xem được bài giảng, thày cô và các em học sinh rê chuột vào Bài Giảng -->  (Khối lớp) --> nhấp chuột vào môn học cần xem --> chọn bài học muốn xem ở cột Tên văn bản.